Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
 


HEV-koduleht koondab teavet hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara ja teemakohase kirjanduse kohta. Lehe eesmärk on teha õppevara puudutav info võimalikult paljudele kasutajatele ühest kohast lihtsalt kättesaadavaks.


HEV-koduleht loodi ESF projekti "HEV õppevara koostajate koolitus" (2005-2007) raames. Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse algatatud projektis koolitati õppevara koostajaid, koostati mahukas valik matemaatika ja loodusõpetuse töölehti põhikooli 6.-9. klassile lihtsustatud õppekava järgi, töötati välja HEV õppevara koostamise täiendusõppekursus ning loodi käesolev koduleht. Projekti kaasrahastas Euroopa Liidu Sotsiaalfond.

Perioodil 2008-2014 ESF programmi "Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine"  elluviimise käigus pöörati põhitähelepanu ühelt poolt lihtsustatud ja toimetulekuõppe õpikute, tööraamatute, töölehtede ning mitmesuguste õpetajamaterjalide koostamisele ning teiselt poolt koostatava õppevara kättesaadavuse ja kasutuselevõtu soodustamisele läbi käesoleva kodulehe.

Käesoleval ESF perioodil jätkatakse Digipöörde programmi raames puuduoleva lihtsustatud ja toimetulekuõppe õppevara arendamist (2017 september – 2020 september). Loodav  õppevara saab olema digitaalne.

Et koduleht täidaks oma otstarbe, on oodatud igasugune info hariduslike erivajaduste, eripedagoogika ja kaasava hariduse alaste materjalide, uute väljaannete jm kohta. Kontakt: kristiina.paist@harno.ee