Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Õppevara » Eesti keele tööraamat (keeleõpetus) VIII klassile

Eesti keele tööraamat (keeleõpetus) VIII klassile

Eesti keele tööraamat  8. klassile koosneb neljast osast. Käsitletavad teemad kõikides osades vastavad  põhikooli lihtsustatud riiklikule õppekavale  ja  eesti keele ainekavale 8. klassis. Harjutused on valdavalt 2-4 osalised ning on koostatud ainetevahelist lõimumist silmas pidades. Paljud harjutused on seotud ajaloos, loodusõpetuses ja inimeseõpetuses käsitletud või käsitletavate teemadega. Harjutusvara aitab lisaks keeleliste teadmiste ja oskuste omandamisele süvendada teadmisi teistes õppeainetes õpitust.
Sama harjutus analüüsitakse läbi mitmel erineval tasandil (keelendi määramine, sõnavormi rakendamine, enesekontroll).
Harjutuste tööjuhiste sõnastamisel ja vormistamisel on arvestatud sellega, et need aitaksid õpilasel oma tegevust võimalikult iseseisvalt planeerida (tööjuhised on esitatud osaoperatsioonide kaupa). Tööraamat sisaldab palju enesekontrolliharjutusi ning toetab seeläbi enesekontrollioskuste kujunemist.

Eesti keele tööraamat VIII klassile I osa
Eesti keele tööraamat VIII klassile II osa
Eesti keele tööraamat VIII klassile III osa
Eesti keele tööraamat VIII klassile IV osa

Õppevara saab paberkandjal tellida läbi SA Innove e-poe